*789*8273# درصورت عدم اتصال به اینترنت باکدفوق خواهیدتوانست به آسانی با تلفن همراه خود سیم کارت اعتباری خویش راشارژ نمایید دانشجویان فناوری اطلاعات مرکزبروجن
بررسی تاثیربازیهای رایانه ای برهوش عملی وهماهنگی دیداری - حرکتی کودکان دبستانی شهرفرخشهر

تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 ساعت: 11:36

بررسی تاثیربازیهای رایانه ای برهوش عملی وهماهنگی دیداری - حرکتی کودکان دبستانی شهرفرخشهر

 

دانشگاه پیام نورمرکزبروجن

محقق:محبوبه پیراحمدی سرپیری

استادراهنما:بهروزهاشمی

چکیده:

هدف کلی پژوهش بررسی تاثیربازیهای رایانه ای برهوش عملی وهماهنگی دیداری حرکتی کودکان دبستانی شهرفرخشهر درسال 90 - 1389 بوده است .نمونه مورد پژوهش 60نفرازکودکان دبستان فاقدتجربه بارایانه (30 نفردختر  30نفرپسر)که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب وبه 2 گروه آزمایش وکنترل به صورتیکه درهرگروه 15 دخترو15پسر حضورداشته باشندتقسیم شده است

طرح پژوهش ازنوع آزمایشی باطرح پژوهش پیش آزمون - پس آزمون باگروه کنترل است

ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارتنداز پرسشنامه جمعیت شناختی ،آزمون هوش عملی وکسلر،آزمون سنجش مهارت هماهنگی دیداری حرکتی بندگشتالت.

برای تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش ازروشهای آمارتوصیفی واستنباطی استفاده شده است که درروش آمارتوصیفی از(میانگین،انحراف استاندارد ،جدول توزیع فراوانی،درصدفراوانی،نمودارستونی) استفاده شده است.

ازروش آماراستنباطی برای آزمون فرضیه ها ازروشهای آماری تحلیل واریانس چندعاملی MANOVAوتحلیل کواریانس ANCOVAبرای مقایسه معناداربودن فرضیه هابین دوگروه آزمایش وکنترل استفاده شده است که باکمک نرم افزارSPSSموردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.نتایج بدست آمده عبارت بودنداز:

بین بازیهای رایانه ای وهوش عملی کودکان دبستان شهرفرخشهررابطه معناداری وجوددارد.

تاثیربازیهای رایانه ای ومهارت هماهنگی دیداری   حرکتی کودکان دبستان فرخشهررابطه معناداری وجوددارد.

تاثیربازیهای رایانه ای برهوش عملی ومهارت هماهنگی دیداری  حرکتی کودکان دبستان شهرفرخشهرتابع جنس نبوده  است ورابطه ی معناداری بین آنهامشاهده نشده است.

واژگان کلید:بازیهای رایانه ای هوش عملی هماهنگی دیداری حرکتی دبستان


|+| نويسنده :دانشجوی فناوری اطلاعات |

آخرین نوشته ها
مراسم سالگردارتحال ملکوتی امام راحل)ره(
فرم ها وآیین نامه های پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری
فرم ها وآیین نامه های پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری
تست نفود و امنیت برنامه های وب
راه اندازی مرکز ازدواج آسان دانشجویی دردانشگاه پیام نورمرکزبروجن
کارآفرینی
ترجمه ی حرفه ای
دوره های آموزشی وعملی بااعطای مدرک ازسازمان فنی وحرفه ای
دوره آزمون نفود
همایش سیستم‌سازی
آرشيو وبلاگ
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
اردیبهشت 1391
اسفند 1390


تریلر فیلم - تدریس خصوصی زبان - راندن - ایران سافت | فور ایرونی